Choose language

Salems kommun

Salems kommun tog hjälp av Amili för att säkerställa en effektiv och hållbar kravhantering med hög lyckandegrad, men utan att bidra till överskuldsättning.

Salems kommun

Salems kommun tog hjälp av Amili för att säkerställa en effektiv och hållbar kravhantering med hög lyckandegrad, men utan att bidra till överskuldsättning.

Salems Kommun_1
Att betalningsviljan skulle öka var en av de främsta anledningarna till att vi valde att upphandla påminnelse- och inkassotjänster. Med välbeprövade rutiner skräddarsydda efter vår verksamhet, har vi tillsammans med Amili lyckats med just det och vi ser nu att vi får in mer pengar än tidigare

Siv Jönsson Westerlund

Ekonomichef, Salems Kommun

Salems kommun

Kommunens utmaning - att upprätthålla tydliga och hållbara rutiner för påminnelse- och inkassohantering med hög lyckandegrad. Begränsade resurser och brist på intern kompetens medförde svårigheter att tillhandahålla en effektiv kravhantering, något som inte bara ökade kreditrisken utan även ledde till sämre betalningsvilja bland kunder som hamnar hos inkasso. Lösningen blev att upphandla ett nytt avtal påminnelse- och inkassohantering som svarar för Salems kommuns behov och ökar betalningsvilja hos kunden.

Behov

Salems kommun hanterar, liksom många andra kommuner, stora fakturavolymer varje månad. Med ett stort antal fakturor såg kommunen behov att skapa sig bättre kontroll över såväl betalda som obetalda fakturor, påminnelser, mm. Exempelvis kunde kommunen se att interna resurs- och kompetensbrister gjorde att det ibland kunde dröja flera månader innan betalningspåminnelser skickades ut. Brist på tydliga och hållbara kravrutiner medförde också en lägre betalningsvilja hos kunden och förfallna fakturafordringar ackumuleras till större belopp och orsakade kreditförluster. Detta behövde kommunen hantera.

Lösning

Salems kommun beslutade sig för att upphandla ett nytt avtal för inkasso- och påminnelsehantering med Amili som leverantör. Med tydliga rutiner och ett bättre helhetsperspektiv kan en kravhantering som är både snabb, effektiv och respektfull tillämpas. Vid valet av extern inkassopartner var en aspekt särskilt viktig, nämligen kravet på en balanserad kravhantering med individen i fokus.

Fördelar med avtalet:

  • Snabb och enkel implementering.
  • Välbeprövade rutiner skräddarsydda efter verksamheten.
  • Certifierade handläggare med kundansvar.
  • Avtal med individen i fokus.
  • Ökad betalningsgrad.
  • Kompetent support för både uppdragsgivare och slutkund.
  • Tillgängliga öppettider och korta svarstider.
  • Kontinuerlig statistikuppföljning.

Resultat

Salems kommun har nu en effektiv och proaktiv kravhanteringsprocess där den betalningsskyldige ges rätt förutsättningar för att bli skuldfri så tidigt som möjligt i kravflödet. Kommunen upplever att de har fått bättre kontroll och överblick av hela kravhanteringskedjan.

Ökad betalningsvilja, huvudeffektmålet, uppnåddes redan tidigt i samarbetet och kommunen upplever förbättrad likviditet och minskade kreditförluster. 

Kunniga handläggare och bra service lyfts som de viktigaste faktorerna för lyckat samarbete. Dessutom har de regelbundna uppföljningarna av statistik och nyckeltal kopplat till samarbetets målsättning haft stor betydelse för kommunens arbete att driva varaktigt förbättringsarbete. Redovisat underlag har varit lätt att förstå och givit ett bra underlag vid beslutstagande.